495,000 تومان

کتاب تئوری امواج الیوت Elliott Wave Theory احمد اکبری

مولف:

احمد اکبری

ناشر:

آراد

تعداد صفحات:

488‌ صفحه

در صورت وجود هرگونه سوال در مورد نحوه خرید و ارسال سفارشات میتوانید سوالات متداول را مطالعه بفرمایید.

تضمین سلامت کالا

پشتیبانی آنلاین و سریع

ارسال سریع به سراسر کشور

پرداخت امن و مطمئن

مشخصات کتاب

موضوع:

تحلیل تکنیکال

ناشر:

آراد

مولف:

احمد اکبری

مترجم:

نوبت چاپ:

1

سال چاپ:

1402

تعداد صفحات:

488

قطع:

وزیری

نوع جلد:

شومیز

شابک:

9786001866494

توضیحات

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﮑﻨﯿﮑﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ، ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﯿﻮت ﻗﻮيﺗﺮﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل اﺳﺖ. ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ را از اﻟﯿﻮتﮐﺎرﻫﺎ دﯾﺪه اﯾﻢ. اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺟﺰ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ و اﻟﺒﺘﻪ ﻟﻮﮐﺲﺗﺮﯾﻦ ﺳﺒﮏﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ یکی از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﯾﻦ روش، ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ دهﻫﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﯿﻮﺗﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﯿﻮت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪﺗﺮ آنکه اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽروح و ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺌﻮري اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ با ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﻢ روﺑﺮو ﺑﻮدم، ﺑﻪﻃﺮزي ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ 3 ﯾﺎ 4 ﮐﺘﺎب را ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻼﺳﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدادم. در ﻃﯽ دوران ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﯿﻮت را ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب اوﻟﻢ، ﮐﺘﺎب «ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﭘﺎﯾﻪ» ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روي ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﺗﺌﻮري اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت کارﮐﻨﻢ. در زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ کتاب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ در ذﻫﻨﻢ اﺳﺖ را ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﮐﻨﻢ، ﻋﻤﻼً ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل اﯾﺮان را اﻧﺠﺎم داده ام. در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، اﺑﻌﺎد ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﯿﻮت را ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ دهﻫﺎ و ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺜﺎل و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﯽ روان ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده ام. ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ در ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎب اﻟﯿﻮﺗﯽ دﯾﮕﺮي اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب اﻟﯿﻮﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎزار اضافه شود. در ﻃﯽ اﯾﻦ دو ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮدم، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم. اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه، ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﻢ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده‌ام. ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﻮيﺗﺮﯾﻦ و ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ اﯾﺮان ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب تئوری امواج الیوت Elliott Wave Theory احمد اکبری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب‌ها:

کتاب تئوری امواج الیوت Elliott Wave Theory احمد اکبری

495,000 تومان
خانه
فروشگاه
0 مورد سبد خرید
حساب من